กำหนดการ

รายละเอียด
วัน เดือน ปี
เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด
1 สิงหาคม 2559
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์
24 สิงหาคม 2559
กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย
23 กันยายน 2559
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 15 ทีม
14 ตุลาคม 2559
กิจกรรม Visit / Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
4 - 6 พฤศจิกายน 2559
นำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกแผนระดับภูมิภาค
11 -12 มกราคม 2560
ประกวดทีมกองเชียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม
4 กุมภาพันธ์ 2560
นำเสนอแผนงาน เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานวันโคนมแห่งชาติ
4 กุมภาพันธ์ 2560
รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี