โครงการWorkshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 15 ทีม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทั้ง 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประทศ โครงการWorkshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 15 ทีม (รายชื่อทีมที่ปรากฎไม่ได้จัดเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้)
รายละเอียด
1.ทีม 4 Girls มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาชิก

1.นางสาวณัฐฑริกา พิมสวรรค์
2.นางสาวปรารถนา จินดาวงค์
3.นางสาววิจิตรา สารมะณี
4.นางสาวปภาวรินทร์ วันสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
2.ทีม Brand Studio มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สมาชิก

1.นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมนันท์
2.นางสาวสุทินา บุญเจริญ
3.นางสาวเมรินทร์ แซ่อึ๊ง
4.นายธิติ อรุณนพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา
3.ทีม CHAPTER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาชิก

1.นางสาวญาณิกา ยิ้มสาระ
2.นางสาวศุภิวรา ชัยศรี
3.นายศิรชัช สีมันตร
4.นายนนท์ชัย ธรรมวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ
4.ทีม Four Angies มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิก

1.นางสาววรรัตน์ นิลโนรี
2.นางสาวณพัชร์ระพี จงจรูญชินเลิศ
3.นางสาวเมราณี แก้วคำใต้
4.นางสาววิภาพร ฐิติสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
5.ทีม Gravity มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สมาชิก

1.นางสาวสุธิดา จันทรา
2.นางสาวกัญญารัตน์ เผือกผ่องใส
3.นางสาวชลธิชา แก้วดวง
4.นางสาวฐิติรัตน์ ทวยมีฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์งามสิริ วิฑูรย์พันธุ์
6.ทีม KARAWA Production มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมาชิก

1.นายภาณุวิชญ์ พิทักษ์
2.นายวรัตถ์ เครือแก้ว
3.นายเจษฎากร ทองกาศรี
4.นางสาวชลดา คร่ำมา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ
7.ทีม Omega 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สมาชิก

1.นายจักรินทร์ ชัยพัฒน์
2.นางสาวชยิสรา ทันอ่อน
3.นางสาวพิมพ์วิภา แซ่ฉั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
8.ทีม Red Go โคแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาชิก

1.นางสาวผกากรอง น้ำค้าง
2.นางสาวศุภนิดา ตั้งใจเจริญ
3.นางสาวหฤทัย หล่าซิว
4.นางสาวอธิติรัตน์ เจียมขจรยศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
9.ทีม Space Bound มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาชิก

1.นางสาวชลลดา คุ้มภัย
2.นางสาววรดา ต่อวัฒนกิตติกุล
3.นางสาวพัชร์ธณิช จันทร์เกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐวรรธน์ ศรีสุข
10.ทีม The Power of SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาชิก

1.นายกิตติธัช ทวนทัย
2.นางสาวเพ็ญพิชชา ชินนะมาส
3.นางสาววริศรา สีหานาถ
4.นางสาวนุชรินทร์ ไดนาดะ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
11.ทีม WAVELET มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิก

1.นางสาวจิณห์นิภา เจริญไชย
2.นางสาวจุฑามาศ สัมพันธวงศ์
3.นายยุทธชัย เศรษฐรักษา
4.นายชญานันท์ กัมพลาศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
12.ทีม พราวเด้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาชิก

1.นางสาวกฤตพร สุวรรณแสง
2.นางสาวชุติกาญจน์ มิ่งอรุณ
3.นางสาวแสงรวี บุญอรุณศรี
4.นางสาวอภิสรา อู่เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
13.ทีม มอแดงแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาชิก

1.นายธเนศ วชิรชัยไพศาล
2.นางสาวณัฐลดา วงศ์จันทร์
3.นางสาวพัชริดา นัยลี
4.นางสาวแพรพิไล สิงห์ชื่น


อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
14.ทีม รัดโย ! Gangster มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สมาชิก

1.นางสาวปภัสรา เพ็ชร์ณรงค์
2.นางสาวสุทินา ควรพูลผล
3.นายนาวินต้า จิตสัมพันธ์พงศ์
4.นางสาวณัฐชิตา นุชหมอน

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา
15.ทีม อ้าปากก็เห็นลิ้นจี่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมาชิก

1.นางสาวพราวฉัตร ตรงสันติพงศ์
2.นางสาวญาณิกา ปรีดา
3.นางสาวพิชญรัศมิ์ ทะวงษ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ