โครงการ Workshop ประกวดแผนสื่อสารการตลาด

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กำหนดการโครงการ
รายละเอียด วันที่
เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด 9 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562
จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพื้นที่ กทม. 20 สิงหาคม 2562
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย 9 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562
กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 10 กันยายน 2562
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 50 ทีม 20 กันยายน 2562
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 15 ทีม 25 กันยายน 2562
กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 4 -6 ตุลาคม 2562
จัดส่ง Clip VDO 16 ตุลาคม 2562
เผยแพร่ Clip VDO 19 – 29 ตุลาคม 2562
นำเสนอแผนงานรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 30 ตุลาคม 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี