โครงการ Workshop ประกวดแผนสื่อสารการตลาด

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบที่ 1

นำเสนอ ไอเดียสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Storyboard เพื่อสื่อสารแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง“ ประกอบด้วย

 1. ชื่อผลงาน
 2. นำเสนอแนวคิด Plot ของเนื้อหา Clip โฆษณา ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ( มีไลฟสไตล์ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสังคมและเทคโนโลยี ที่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คหรือกลุ่มที่ยังไม่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คเลย ) ในรูปแบบ WORD ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 3. รายละเอียด Storyboard ( ใช้แบบฟอร์มที่โครงการกำหนด ) มีความยาวของภาพประกอบไม่เกิน 30 ภาพ ( สีหรือขาวดำ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด ) พร้อมบทบรรยายให้ชัดเจน
 4. ผลงานโฆษณา ต้นร่าง ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การใช้เนื้อหาและภาษาที่เหมาะสม และสามารถนำไปเผยแพร่โดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อสค.
 5. ส่งแผนเป็นรูปเล่มสวยงาม จำนวน 2 ชุด ตามวันและเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบแรก ( First Round) จำนวน50 ทีม โดยประกาศรายชื่อ ผ่าน www.thaidenmarkworkshop.com ( ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับใบเกียรติบัตรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อสค.)
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียด %
แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและชวนติดตามตรงตามโจทย์ 40 %
การนำเสนอภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ได้อย่างกลมกลื่น 20 %
ความคิดสร้างสรรค์ 30%
เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%
*** ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด ***

การแข่งขันรอบที่ 2


 1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Final Round) จำนวน 15 ทีม จาก 50 ทีม
  ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ
  1 เทคนิคการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Production)
  2 เทคนิคการทำContents
  3 เทคนิคการใช้ Social Media
 2. จัดทำ Clip โฆษณาความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ DVD ไฟล์ MP4 หรือ MOV ความละเอียด Full HD 1080P (1920*1080)
 3. ภาพและเสียง รวมถึงเพลง ที่ใช้ประกอบการจัดทำ Clip โฆษณา ต้องถูกลิขสิทธิ์ โดยผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ติดด่อขออนุญาตให้ถูกต้อง และไม่เกิดภาพลักษณ์ที่ส่งผลเสียกับทาง อสค.
 4. เผยแพร่ Clip โฆษณา ผ่านช่องทาง Social Media ตามแผนที่นำเสนอ โดยสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ สร้างการรับรู้และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค (Admired Brand) อย่างยั่งยืน
 5. ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิต Clip โฆษณา จำนวนเงินทีมละ 15,000 บาท
หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมตามคะแนนโดยไม่คำนึงถึงภาค กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ( ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง และ กทม ) *** ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด ***

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 1. นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับประเทศ
 2. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
รายละเอียด %
ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ 50 %
การนำไปใช้ได้จริง 30 %
เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%
การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media 10%