โครงการ Workshop ประกวดแผนสื่อสารการตลาด

“ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
เงินรางวัล
รางวัล
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 11 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค 6 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
( กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ( ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง และ กทม )
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -3 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชมเชย 11 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท