รูปแบบการแข่งขัน
นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องทำการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่
1.การประกวดแผนสื่อสารการตลาด ( IMC Plan) ภายใต้โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ”
2.การประกวดทีมเชียร์ ( นักศึกษาทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ )
1. การประกวด แผนสื่อสารการตลาด “Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค”
รายละเอียดในการแข่งขัน การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร และส่งข้อมูลแผนเบื้องต้นในรูปแบบแนวคิดตามโครงสร้าง โครงการกำหนด จำนวน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 14 ( Cordia New ) เพื่อให้เห็นภาพ ไอเดีย ของแผนที่เขียนโดยเน้นเรื่องกลยุทธ์เป็นหลัก ( พร้อมอธิบายแบบมีหลักการโดยมีทฤษฎีอ้างอิง ) ประกอบด้วย
รายละเอียด
1. ชื่อแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน
3. แนวทางหรือไอเดียที่สร้างสรรค์ การสื่อสารการตลาดไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิด Admired Brand นมไทย-เดนมาร์ค และยกระดับให้เป็นนมแห่งชาติ
4. แผนที่นำเสนอจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่เป็นช่องทาง Online หรือ Digital 70 % ผนวกกับช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ 30 %
5. แผนหรือกลยุทธ์ ที่นำเสนอต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ หมายเหตุ : ข้อมูลที่เป็น Secondary Data ประกอบการเขียนแผน อาทิ เช่น การวิเคราะห์กราฟ ตาราง ฯลฯ กำหนดไว้ไม่เกิน 3 หน้า )
6. จัดส่งแผนงานเป็นรูปเล่ม พร้อมสำเนา 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายการส่งแผนงาน
โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ”
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ โทรศัพท์ 02-276-5812

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 18 ทีม โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ดังนี้
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ )จำนวน 3 ทีม
ภาคกลางจำนวน 3 ทีม
ภาคตะวันออก /ภาคตะวันตกจำนวน 3 ทีม
ภาคใต้จำนวน 3 ทีม
ภาคเหนือจำนวน 3 ทีม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ทีม


ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 18 ทีม และต้องเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop และดูงานที่ โรงงานนมไทย-เดนมาร์ค เขตพื้นที่ภาคกลาง จ.สระบุรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมนำเสนอแผนในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อคัดตัวแทนภาคจำนวน 6 ทีม
รอบที่ 2 : คัดเลือกตัวแทนของภูมิภาค
ทีมที่เข้ารอบจำนวน 18 ทีม จัดทำแผนสื่อสารการตลาด ในรูปแบบสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดของการเขียนแผนสื่อสารการตลาด เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้และทำให้เกิด Admired Brand กับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น นมแห่งชาติ โดยสอดแทรกข้อมูลกิจกรรมและประวัติความเป็นมาของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีข้อกำหนดของการเขียนแผน ดังต่อไปนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจัดทำแผนสื่อสาร “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” และรู้จักองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)
รายละเอียด
1. ชื่อแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan
2. ระยะเวลาของแผน 1 ปี (กำหนดช่วงเวลาทำแผนได้อิสระ )
3. งบประมาณของแผน ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างอิสระ ตามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ตามแผนที่กำหนด
4. วางแผนสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างรับรับรู้ในแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค และการยกระดับให้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมแห่งชาติ
5. แผนการสื่อสารการตลาดต้องคำนึงถึงความเป็นจริงและมีความเป็นไปได้
6. ความยาวของแผนจะต้องไม่เกิน 20 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 14 ( Cordia New )
7. 7. ส่งแผนงานเป็นรูปเล่มสวยงานพร้อมสำเนา 4 ชุด พร้อมส่งไฟล์แผนงานเป็น CD 1 แผ่น และไฟล์งานนำเสนอ powerpoint ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลืศระดับประเทศ
ส่วนประกอบของแผนสื่อสารการตลาด (IMC Plan)
1.ชื่อแผน
2.บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การสรุปภาพรวมของแผนทั้งหมดโดยไม่เกิน 2 หน้า A4 เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของแผนได้ในเวลาอันสั้น โดยมีเนื้อหาหลักๆ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของแผน แนวคิดในการจัดทำแผน การกำหนดกลยุทธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
3.วัตถุประสงค์ในการทำแผนสื่อสารการตลาด (Objective)
4.วิเคราะห์ภาพรวมของตลาด โอกาส ความเป็นไปได้ และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภายใต้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
5.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมการบริโภคและการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย
6.วิเคราะห์คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.การกำหนดแผนการสื่อสารการตลาด พร้อมกำหนดกลยุทธ์
8.การจัดสรรงบประมาณ (Budget Plan) โดยกำหนดให้ใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี
9.การประเมินผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตลาด (Evaluation)


นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 18 ทีม พร้อมทั้งจัดทำ Clip VDO เพื่อให้สื่อสารแบรนด์ นมไทย-เดนมาร์ค สู่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และสร้าง Admired Brand ให้เกิดขึ้นกับนมไทย-เดนมาร์ค โดยจัดส่งผลงานให้ทางโครงการเพื่อนำขึ้นUpload ผ่าน youtube โดยคะแนนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนจะพิจารณาจากจำนวน view ที่เข้าชมผลงาน VDO Clip และ ผลโหวต Like ผ่าน Facebook

ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอแผนงานที่พัฒนาแล้วต่อคณะกรรมการ โดยจะการคัดเลือกทีมที่นำเสนอแผนงานที่ดีที่สุด ภูมิภาคละ 1 แผน จำนวน 6 ทีม เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 6 ทีมนำเสนอแผนงานเพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 6 ทีมนำเสนอแผนงานเพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศรับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร

2.การประกวดทีมเชียร์
นักศึกษาทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันรอบภูมิภาค 6 ทีม โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด“นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ”
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ) จำนวน 1 ทีม
ภาคกลาง จำนวน 1 ทีม
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก จำนวน 1 ทีม
ภาคใต้ จำนวน 1 ทีม
ภาคเหนือ จำนวน 1 ทีม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 ทีม
จัดเตรียมทีมเชียร์ เพื่อเข้าร่วมเชียร์และแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ. ฟาร์มโคนม โดยในแต่ละทีมจะต้องมีผู้เข้าร่วมทีมเชียร์จำนวน 35- 40 คน โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพียง และความสนุกสนานของผู้ร่วมทีมเชียร์

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com