รายละเอียดการแข่งขัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

1.Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
2.การประกวดทีมเชียร์


1.Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
รายละเอียดในการแข่งขัน การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร และส่งข้อมูลแผนเบื้องต้นในรูปแบบแนวคิดตามโครงสร้าง โครงการกำหนด จำนวน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 14 ( Cordia New ) เพื่อให้เห็นภาพไอเดีย ของแผนที่เขียนโดยเน้นเรื่องกลยุทธ์เป็นหลัก ( พร้อมอธิบายแบบมีหลักการโดยมีทฤษฎีอ้างอิง ) ประกอบด้วย
1. ชื่อแผนการตลาด Marketing Plan
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน
3. แนวทางหรือไอเดีย ในการสื่อสารเพื่อชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายมาท่องเที่ยว“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
4. แผนหรือกลยุทธ์ ที่นำเสนอต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้
5. ส่งแผนงานเป็นรูปเล่มจำนวน 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น
หมายเหตุ : ข้อมูลที่เป็น Secondary Data ประกอบการเขียนแผน อาทิ เช่น การวิเคราะห์กราฟ ตาราง ฯลฯ กำหนดไว้ไม่เกิน 3 หน้า )
นักศึกษาจะต้องนำองค์ประกอบทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเป้าหมายมาท่องเที่ยวในฟาร์มโคนม โดยเชื่อมโยงกับแนวความคิดในเรื่องของ Social Enterprise ที่จะสร้างความยั่งยืนกับการท่องเที่ยวฟาร์มโคนม พร้อมกับผลลัพธ์ที่ได้ภายใต้กรอบทฤษฎีอ้างอิง คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 15 ทีม โดยแบ่งเป็นภูมภาค ดังนี้
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ) จำนวน 3 ทีม
ภาคกลาง / ภาคตะวันออก /ภาคตะวันตก จำนวน 3 ทีม
ภาคใต้ จำนวน 3 ทีม
ภาคเหนือ จำนวน 3 ทีม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ทีม
ทีมที่เข้ารอบจำนวน 15 ทีม จะต้องเข้ากิจกรรม Workshop และดูงานที่ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

รอบที่ 2 : คัดเลือกตัวแทนของภูมิภาค
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจัดทำแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และรู้จักองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ถึงกิจกรรมและมาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีข้อกำหนดของการเขียนแผน ดังต่อไปนี้
6. ชื่อแผนที่เขียน Marketing Plan
7. ระยะเวลาของแผน 1 ปี (กำหนดช่วงเวลาทำแผนได้อิสระ )
8. งบประมาณของแผน ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างอิสระ ตามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ตามแผนที่กำหนด
9. วางแผนการตลาดเพื่อชักชวนให้กลุ่มเป้าหมายให้มาท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และรู้จักกิจกรรม สินค้า ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10. แผนการตลาดต้องคำนึงถึงความเป็นจริงและมีความเป็นไปได้
11. ความยาวของแผนจะต้องไม่เกิน 20 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 14 ( Cordia New )
12. ส่งไฟล์แผนงานเป็น CD 1 แผ่น และทำสำเนาเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด
ส่วนประกอบของแผนการตลาด (Marketing Plan)
1. ชื่อแผน
2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การสรุปภาพรวมของแผนทั้งหมดโดยไม่เกิน 2 หน้า A4 เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของแผนได้ในเวลาอันสั้น โดยมีเนื้อหาหลักๆ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของแผน แนวคิดในการจัดทำแผน การกำหนดกลยุทธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 3. วัตถุประสงค์ในการทำแผนการตลาด (Objective Project)
4. วิเคราะห์ภาพรวมของตลาด โอกาส ความเป็นไปได้ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
5. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย
6. วิเคราะห์คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. การกำหนดแผนการตลาดและแผนการสื่อสารการตลาด พร้อมกำหนดกลยุทธ์
8. การจัดสรรงบประมาณ (Budget Plan) โดยกำหนดให้ใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี
9. การประเมินผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตลาด (Evaluation)
ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอแผนงานที่พัฒนาแล้วต่อคณะกรรมการในวันที่ 11 -12 มกราคม 2560 โดยจะทำการคัดเลือกทีมที่นำเสนอแผนงานที่ดีที่สุด ภูมิภาคละ 1 แผน จำนวน 5 ทีม เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีมนำเสนอแผนงานเพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีมนำเสนอแผนงานเพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศรับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร

2.การประกวดทีมเชียร์
นักศึกษาทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันรอบภูมิภาค 5 ทีม โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ) จำนวน 1 ทีม
ภาคกลาง / ภาคตะวันออก /ภาคตะวันตก จำนวน 1 ทีม
ภาคใต้ จำนวน 1 ทีม
ภาคเหนือ จำนวน 1 ทีม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 ทีม

จัดเตรียมทีมเชียร์ เพื่อเข้าร่วมเชียร์และแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ. ฟาร์มโคนม โดยในแต่ละทีมจะต้องมีผู้เข้าร่วมทีมเชียร์จำนวน 35- 40 คน โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพียง และความสนุกสนานของผู้ร่วมทีมเชียร์