โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ความเป็นมา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานาประเทศให้ความสำคัญเพื่อการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยให้ความสำคัญแก่การศึกษาและเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค หรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร และยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักถึงบริการที่ทาง อ.ส.ค.มีให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว
โครงการWorkshopและประกวดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” จึงเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านการตลาด เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ให้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยเฉพาะกิจการโคนมของไทย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการสร้างงานในชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเกษตรกร อันเป็นส่วนสำคัญของสถานะ การดำรงอยู่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise