โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ความเป็นมา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย และเป็นเจ้าของแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค นมไทย-เดนมาร์ค ยังเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีความโดดเด่น ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์ ที่วางจำหน่ายทั่วประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอันดับหนึ่ง โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” จึงเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิด Admired Brand กับนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมกับการยกระดับนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็น นมแห่งชาติ

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com