โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด

“ Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X ”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3   ชี้แจงโจทย์ โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์ค
ตอน Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3


   บรรยายหัวข้อแผนการตลาด ”Milketing การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค Form Gen Z to Gen X “ โดย อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-276-5812 / 081-170-2750 /086-048-3756
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com