คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

1.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ ควรจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4
2.สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
3.แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
4.อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม
5.แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
6.แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.
7.นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
8.กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
9.ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน