คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
รายละเอียด
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชั้นปีที่ 2 - 4 ไม่จำกัดคณะ
2. สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน นำเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน และมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นที่ปรึกษาทีม
3. แผนงานที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.
4. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
5. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
6. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com