รางวัล

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม 4 รางวัลๆละ มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลการแข่งขันรอบภูมิภาค
รางวัลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 5 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ( กทม. 1 ทีม / ภาคกลาง+ภาคตะวันออก+ภาคตะวันตก 1 ทีม / ภาคเหนือ 1 ทีม /ภาคใต้ 1 ทีม / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ทีม )
รางวัลทีมเชียร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รวมเงินรางวัลมูลค่า 286,000 บาท