โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
รางวัล
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
** รางวัลดีเด่นภูมิภาค 12 ทีม 5,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุน อ ที่ปรึกษาทีม 17 ทีม ทีมละ 3,000 บาท**
รางวัลทีมเชียร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
รวมเงินรางวัลมูลค่า 416,000 บาท

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com