ประกาศผลการแข่งขันทีมเชียร์
โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ประกาศผลการแข่งขันทีมเชียร์
1.รางวัลชนะเลิศระดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่