ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อทีม Summer & Company
ชื่อแผน Time Machine
ผู้ร่วมทีม 1.นายปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด
2.นายอริยะ พงษ์กุหลาบ
3.นางสาวกมลฉัตร จงวิริยะพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กันดาภา ตาณะสุต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม Bullet
ชื่อแผน You are the milk to my farm
ผู้ร่วมทีม 1.นางสาวกัลยรัตน์ จิระสัมพันธ์
2.นายชัชชัย วงศ์ชัยสุวัฒน์
3.นางสาวมัณฑนา ผลวัฒนะ
4.นางสาวอิสริยาภรณ์ ธรรมชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อทีม ชุดใหญ่ใบย่านาง
ชื่อแผน Co (โค) – Happy County Farm ( แบบฉบับพอเพียง)
ผู้ร่วมทีม 1.นางสาววีราภรณ์ คงสมเพชร
2.นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
3.นางสาวถิรดา อุคติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ( รายชื่อมหาวิทยาลัยเรียงตามตัวอักษร)
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม Charming
ชื่อแผน ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์ม 3 ฤดู
ผู้ร่วมทีม 1.นางสาววิลาณี คำแหงพล
2.นางสาวภัทรมน เตชะอธิก
3.นางสาวพันธนันท์ เมืองสองกุลธน
4.นายกวี ลี้ลิขิตกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อทีม Milky Way
ชื่อแผน แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม 1.นางสาวสุดาพร สุตระการชัย
2.นางสาวสุธาทิพย์ ทองคำ
3.นางสาวสุภณิดา ศรีเพ็ง
4.นางสาวสุวิมล วงศ์ใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อรชร มณีสงฆ์

 


โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com