ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม

โครงการ Workshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

การแข่งขันรอบคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม

โครงการ Workshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางโครงการฯขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และน้องๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 18 ทีม (รายชื่อไม่ได้เรียงตามคะแนน)
 

   
กรุงเทพฯและปริมณฑล
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ชื่อทีม more than milk
ชื่อแผน Get Milk ( แค่เธอ Get ฉันก็ OK )
ผู้ร่วมทีม นางสาวชมภูนุช กลิ่นมาลี
นางสาวภัทรานิษฐ์ ภูหริรักษ์สกุล
นางสาวพิชญา โชติขจรไทย
นางสาวกมลณัช ลิ้มศิรปภา
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ชื่อทีม Moreketing
ชื่อแผน RED-DANE Tales
ผู้ร่วมทีม นายธิติ แก้วไพฑูรย์
นายณัฐพนธ์ ธีระวรัญญู
นายภูสยาม เทโพธิ์
นายธนินท์ เอกมนสิการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
   
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ชื่อทีม วัวน้อยหมวกแดง
ชื่อแผน The Journey of red cow นมจากเกษตรกรไทย สู่ใจคนทั้งชาติ
ผู้ร่วมทีม นางสาวชัญญา อัจฉริยแพศว์กูล
นางสาวสุวดี สุขประเสริฐ
นางสาวสิริเพ็ญ ชินชนานุภาพ
นางสาวกฤษณา ตโมหรณวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
 
ภาคตะวันออก
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม improvise
ชื่อแผน นมไทย ใครๆก็ดื่ม
ผู้ร่วมทีม นางสาวดวงชนก ผาณิตสุคนธ์
นางสาวนรีกานต์ ใจมั่น
นายสิรวิชญ์ เสถียรรุจิกานนท์
นายวริทธ์ วัชรรุจิ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม Nom-D Sriracha
ชื่อแผน นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ
ผู้ร่วมทีม นางสาวกมลชนก แทนรินทร์
นางสาวกรวรรณ จูทิม
นางสาวนิศารัตน์ ขัดมัน
นางสาวสุทัตตา เถียนติธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม KU Super 4
ชื่อแผน นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม นายวรุตม์ จิตราม
นางสาวนีรชา มาวิน
นางสาวมาริสา ด่านรัตนสุนทร
นางสาวอรกานต์ สถาพรพิริยะเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
 
ภาคกลาง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อทีม I am KU
ชื่อแผน -
ผู้ร่วมทีม นางสาวประภัสสร ข้องม่วง
นางสาวฐิตาพร สัตนาวุฒิ
นางสาวณฤชล ทรัพย์มี
นางสาวจุริญญา ดุษฎีวิโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อทีม Red Cow
ชื่อแผน นมโคแท้ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ
ผู้ร่วมทีม นายสุกฤษฏิ์ ชัยวงศ์วุฒิกุล
นายศุภกร เจียรนันทพิสุทธิ์
นายภูรี เต็มบุญศักดิ์
นายธวัชชัย พรสง่า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อทีม Mutualism
ชื่อแผน นมไม่ได้แค่นม
ผู้ร่วมทีม นายธุรกิจ มหาธีรานนท์
นายทวีสิทธิ์ มุ่งผลกลาง
นางสาวเนตรนภา มณีอินทร์
นางสาวอธิการ ทัศนอารีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
 
ภาคใต้
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อทีม Katherine
ชื่อแผน นมแห่งรัก
ผู้ร่วมทีม นายพงษ์ศธร โพธิ์ศรีทอง
นางสาวนารีรัตน์ ปาทาน
นางสาวมาริษา เกกินะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อทีม Famous
ชื่อแผน RED COW
ผู้ร่วมทีม นายภาสกร นิรมล
นางสาวพัณณ์ชิตา ทัศนีย์รัตนากร
นางสาวจันทิมา เอ่งฉ้วน
นางสาวจุฑามาศ อินตาล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อทีม สโมสรฟาร์มสุข
ชื่อแผน ล้าน Farmsuk (ฟาร์มสุข) จากนมโค
ผู้ร่วมทีม นางสาวกานดา ลาดบัวขาว
นางสาวจุฑามาศ วงศ์พรต
นายณัฐภัทร แก้วบำรุง
นางสาวอลิศตา เชาวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ชื่อทีม Story Plan
ชื่อแผน Story Plan
ผู้ร่วมทีม นางสาววันทนีย์ อรุณโสภณพงษ์
นางสาวปัทมา กุลดิลก
นายสรรเพชญ ครุฑพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม Calcium
ชื่อแผน Calcium
ผู้ร่วมทีม นางสาวณัชชา วัฒนามนตรี
นางสาวนริศรา ต่อเติมตระกูล
นายชัชวาล ระหันสิม
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม ORBIT
ชื่อแผน สนุกเต็มที่กับ UHT ไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม นายประเสริฐ จันบัวลา
นางสาวพิชชา เฐญจาทิกุล
นางสาวณัชชา หวังกลุ่มกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
 
ภาคเหนือ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อทีม My Milk
ชื่อแผน เส้นทางของน้องวัวแดง
ผู้ร่วมทีม นางสาวสุธีมนต์ บัวระวงศ์
นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์
นางสาวรวิภา ศุภางค์เผ่า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อทีม Fresh Mind
ชื่อแผน การสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค”
ผู้ร่วมทีม นางสาวสุพัตรา ไหวคิด
นางสาวทิพย์นภา ก๋ายะ
นางสาวอชิรญา อุ่นประเสริฐ
นางสาวศัสยมน ดวงใจสัก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง
 
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อทีม ลองดู
ชื่อแผน นมของพ่อ นมไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม นายอธิชิต แซ่ก๊ก
นายวุฒิพร อังศุภัทร์
นายกฤษฎาพงศ์ แซ่ตัน
นางสาวญาณิน บริรักษ์เลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษษ อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด
 

 


โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-276-5812 / 081-170-2750 /086-048-3756
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com