ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์ค

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3
ตอน Milketingการตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X

การแข่งขันรอบคัดเลือก

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์ค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3ตอน Milketingการตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X

ทางโครงการฯขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และน้องๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 680 ทีม จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 6 ภาค ภาคละ 3 ทีมซึ่งมีรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 18ทีม ดังต่อไปนี้ (รายชื่อไม่ได้เรียงตามคะแนน)

   
กรุงเทพฯและปริมณฑล
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อทีม Moo-More
สมาชิก 1.นางสาวชนิดา กลัดสมบูรณ์ฒิ
2.นางสาวอารียา เศรษฐโชดึก
3.นางสาวเวธกา อร่ามพจมาน
4.นางสาวสุภษา ชีพเทพิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อทีม 299/371 (สองเก้าเก้า ทับ สามเจ็ดหนึ่ง)
สมาชิก 1.นางสาวอิศริยา จันทร์ธิมา
2.นางสาวณัฏฐณัฏฐ์ เงาประทีป
3.นางสาวปาณิศา ฤทธิวงศ์
4.นางสาวปิยะพร ดวงแสงจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล
   
สถาบัน 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ชื่อทีม More Milk
สมาชิก 1.นางสาวผกายวัลย์ กุญชร ณ อยุธยา
2.นางสาวสุวิภา วิศาลธรกุล
3.นางสาวฐิติชญา พุฒศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย
 
ภาคตะวันออก
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม More เกษตรฯ ศรีราชา
สมาชิก 1.นางสาวปัณชนิตย์ จันทร์สุวรรณรัตน์
2.นางสาววัชรากร เปรมเดช
3.นางสาวสาธิตา กลิ่นหอม
4.นางสาวหทัยกานต์ ภูคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม กริ๊งๆSRC
สมาชิก 1.นางสาวกัณฑิญาภรณ์ คุ้มไทย
2.นางสาวกัลยาณี กานดา
3.นางสาวชฎาพร ภู่เล็ก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี
 
สถาบัน 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม MORE KASET
สมาชิก 1.นางสาวกชพรรณ สังขานวม
1.นางสาวกัลยรัตน์ เชาวน์สินธุ์
2.นางสาวธียารัก จุฑามณี
3.นางสาววรรณศิชล เอื้อสุขชัยกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัทธนันท์ ปลอดภัย
 
ภาคกลาง
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อทีม Happy Grop Happy Milk
สมาชิก 1.นายธนพนธ์ มะลิชู
2.นายอภิชา มหกาญจนโภคิณ
3.นายชาญวิทย์ วิสมกา
4.นายเตชสิทธิ์ ยศวิปาน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อทีม วัวล้วนล้วน
สมาชิก 1.นางสาวกรกนก โคธา
2.นางสาวณัฐทิชา โพธิจักร
3.นางสาวรัญชิดา ศรีวิเชียร
4.นางสาวณฐมน บุตรพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
 
สถาบัน 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อทีม Next Gen Denmark Grow to gether
สมาชิก 1.นางสาวศดานันท์ มีสวัสดิ์
2.นายรัชชานนท์ อำนวยเลขา
3.นายศิริรัฐ อุทกะเสน
4.นายนรากร บุญประภาร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
 
ภาคใต้
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อทีม Milky Way
สมาชิก 1.นางสาวนุชนภา เบญจสมัย
2.นางสาวพนิตนาถ หมวกสกุล
3.นางสาวนัทมน รักเจริญ
4.นายพีรยช กาญจนปทุม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อทีม Impress
สมาชิก 1.นางสาวณัฐติกา ด้วงสุข
2.นางสาวกัญญาณัฐ ไพรวรรณ์
3.นางสาวรังสิมา ชำนาญกิจ
4.นางสาวอินทิรา ช่วยจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
 
สถาบัน 3.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ชื่อทีม ไทย เด่น มาก
สมาชิก 1.นางสาวนาซีร่า เบ็ญฤทธิ์
2.นางสาวยุวดี รัศมีทองคำ
3.นางสาวจริญญา ทองแกมแก้ว
4.นางสาวกอลีย๊ะ อยู่ดี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราพร คงรอด
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม Gen Milk
สมาชิก 1.นายณัฐพล ขาววิสุทธิ์
2.นายสุทัศน์ ดาวเชิญ
3.นางสาวกิตติญา ประสิทธิ์แสงอารีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม More อุ๋ง
สมาชิก 1.นายธนบดี คำแพงเมือง
2.นางสาวกุลดา วิริยกิจอนันต์
3.นายทศพร ลักขณากรกุล
4.นายปรมัตถ์ เงี้ยบงามศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
 
สถาบัน 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อทีม -
สมาชิก 1.นางสาววิราศิณี มิ่งขวัญ
2.นางสาวเบญญาภา เสียวสวัสดิ์
3.นายนครินทร์ ศิริมา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
 
ภาคเหนือ
สถาบัน 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อทีม Kid I'm a cow
สมาชิก 1.นางสาวปอวัลย์ อินทรสมใจ
2.นายกรวีร์ เปลี่ยนศรี
3.นายณภัทรชัย รีทาศรี
4.นายวัชรพงษ์ พรมมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อลิชา ตรีโรจนานนท์
 
สถาบัน 2.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อทีม เพิ่มพูน
สมาชิก 1.นายคุณากร น้อยป้อง
2.นางสาวอัฉรา เถาปัญญา
3.นายภคพล วิทิศลัดดา
4.นางสาวณัฏฐ์นรี อำไพศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด
 
สถาบัน 3.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อทีม มากกว่านม
สมาชิก 1.นางสาวจิราพร อุ่นอก
2.นางสาวปภาดา วิชัยยา
3.นางสาวเสาวลักษณ์ เนตรอัมพร
4.นางสาวศรัณยพร พิสิฐบรรยง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด
 

 


โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-276-5812 / 081-170-2750 /086-048-3756
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com