ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 15 ทีม โครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี
ทางโครงการฯขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และน้องๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 15 ทีม
กรุงเทพฯและปริมณฑล
รางวัลชนะเลิศ
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม Bullet
ชื่อแผน You are the milk to my farm
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวกัลยรัตน์ จิระสัมพันธ์
 • 2.นายชัชชัย วงศ์ชัยสุวัฒน์
 • 3.นางสาวมัณฑนา ผลวัฒนะ
 • 4.นางสาวอิสริยาภรณ์ ธรรมชาติ
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อทีม Creative Fighting
ชื่อแผน Happy Farmily
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวสุรีมาศ ประเสริฐสุวรรณ
 • 2.นางสาวธนธรณ์ เครือเช้า
 • 3.นางสาวหนึ่งฤดี เกตุเต็ม
 • 4.นายธนพล ทองเฟื่อง
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อทีม More More
ชื่อแผน Farm Story
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวณัฐญา วัฒกียานนท์
 • 2.นางสาวกัญภร วัฒนชาติ
 • 3.นางสาวรัศมี อัศวพรชัย
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
 
ภาคกลาง/ ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
รางวัลชนะเลิศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อทีม Summer & Company
ชื่อแผน Time Machine
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นายปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด
 • 2.นายอริยะ พงษ์กุหลาบ
 • 3.นางสาวกมลฉัตร จงวิริยะพันธุ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กันดาภา ตาณะสุต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชื่อทีม ฉลูผ่านฉลุย
ชื่อแผน SHARE ส่งต่อความรู้ มอบประสบการณ์ แบ่งปันความสุขให้สังคม
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวกนิษฐา ทารีทรง
 • 2.นายศักดา พิชิตศศิธร
 • 3.นางสาวกันทิยา พัฒน์ชิต
 • 4.นางสาวกัฏติมา อาชาฤทธิ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัทธนันท์ ปลอดภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อทีม จิบนม
ชื่อแผน Milk Spread
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นายธีรภัทร เนตรบำรุงรัตน์
 • 2.นายธนาธิป โอสถาพันธุ์
 • 3.นายวรินทร พันธุ์โต
 • 4.นางสาวปรีชญา ตันศิริ
 • อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชนะเลิศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม Charming
ชื่อแผน ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์ม 3 ฤดู
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาววิลาณี คำแหงพล
 • 2.นางสาวภัทรมน เตชะอธิก
 • 3.นางสาวพันธนันท์ เมืองสองกุลธน
 • 4.นายกวี ลี้ลิขิตกุล
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อทีม I Deanity
ชื่อแผน Milk Landmark การท่องเที่ยวแนวใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรสู่สากล
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นายวิภู รุจิรวงศ์วัฒนา
 • 2.นางสาวพรพรรณ ประเสริฐ
 • 3.นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์
 • 4.นางสาวภูชิตา ฑีฆายุพันธุ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์  คำวรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อทีม King of Marketing
ชื่อแผน Go Green with Thai Denmark
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นายธีระพงษ์ สำเภา
 • 2.นางสาวรัชฎาภรณ์ รอบคอบ
 • 3.นางสาวอมรรัตน์ ศิริชาติ
 • อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นีรนุช ยุวดีนิเวศ
 
ภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อทีม ชุดใหญ่ใบย่านาง
ชื่อแผน Co (โค) – Happy County Farm (แบบฉบับพอเพียง)
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาววีราภรณ์ คงสมเพชร
 • 2.นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา
 • 3.นางสาวถิรดา อุคติ
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ชื่อทีม ATD. TO ไทย-เดนมาร์ค
ชื่อแผน Fam Farm ไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวปาริชาต พันธมนัสโสภา
 • 2.นางสาวพรประภา สมวงศ์
 • 3.นางสาวอดิศา จันทร
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อทีม Genius Team
ชื่อแผน Magnificent Farm
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวชายิกา แซ่ตั้น
 • 2.นางสาวระพีพันธุ์ ต่อวงศ์
 • 3.นายปริเยส นะวะเศียร
 • 4.นายรุ่งธิชัย โมรายันต์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
 
ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ

สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อทีม Milky Way
ชื่อแผน แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว“ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวสุดาพร สุตระการชัย
 • 2.นางสาวสุธาทิพย์ ทองคำ
 • 3.นางสาวสุภณิดา ศรีเพ็ง
 • 4.นางสาวสุวิมล วงศ์ใหญ่
 • อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อรชร มณีสงฆ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อทีม มอ....แม่โจ้ 78
ชื่อแผน มอ...มอง เชิงเกษตรแบบโคนมไทย-เดนมาร์ค
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวกนกวรรณ ฟองสมุทร์
 • 2.นางสาวกชพรรณ เมืองเดช
 • 3.นางสาวชญาทิปต์ ทองอินทร์
 • 4.นายกฤติเดช จินตสุเมธ
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนุชา กันทรดุษฎี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ชื่อทีม Nicasio
ชื่อแผน Thai-Denmark Farm Fest
ผู้ร่วมทีม  
 
 • 1.นางสาวฉวีวรรณ มะโนวงศ์
 • 2.นางสาวจุทราภรณ์ บัวรัตนกุล
 • อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช

โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด
“ นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ”
Call us:
02-276-5812
เลขที่ 128/407 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น37 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.thai-denmarkworkshop.com
Email:
thaidenmarkworkshop@gmail.com